Regulamin

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 czerwca 2016 roku

 

I. Postanowienia ogólne

 •      Właścicielem sklepu jest firma MIZONO Polska KINGA JAHNZ, Ksiąznica 14
  64-700 Czarnków, gm. Czarnków, o numerze NIP 763-209-44-82,
  REGON 302551930, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w dniu 18-10-2013 roku,
  o przeważającym PKD 46.42.Z
 •      Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.mizono.pl jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną (zdolność do czynności prawnych) lub każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Polski - zwaną dalej "Klientem" lub „Kupującym".
 •      Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest założenie konta w sklepie MIZONO Polska, bądź poprawne wypełnienie formularza zamówienia. 
 •      Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że oferta kierowana do nie-konsumentów stanowi inaczej.
 •      Zawartość Sklepu Internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy. 
 •      Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać do czasu, gdy zamówienie zostanie wysłane. 
 •      Zamówienia poprzez stronę internetową www.sklepmartes.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 •      Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 •      Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym, jednocześnie w celu prawidłowego wykonania umowy wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych oraz otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej od MIZONO Polska.


II. Potwierdzenie zamówienia

 •      Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu w celu weryfikacji rzetelności złożonego zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest telefonicznie bądź pocztą elektroniczną. 
 •      Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości jego potwierdzenia lub w przypadku braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 7 dni roboczych od dnia zamówienia towaru w sklepie MIZONO Polska.
 •      W przypadku, gdy którykolwiek z produktów występuje w „Dostępności ograniczonej”, Klient zostanie poinformowany o możliwości realizacji takiego zamówienia w e-mailu zwrotnym do 3 dni roboczych po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym.
 •      Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia, Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży), procedury rozpatrywania reklamacji oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wskaże inny sposób komunikacji. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży).
 •      Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.


III. Formy płatności

 •      Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:

                             Przelewy24.pl – błyskawiczna wpłata zaraz po zamówieniu towaru (bezpieczne połączenie SSL 128 bitów). Regulamin serwisu dostępny na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl

                             PRZY ODBIORZE (ZA POBRANIEM) - Zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki. 

                             PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY - Klient wpłaca całkowitą wartość zamówienia na numer konta bankowego, który jest podany w momencie składania zamówienia. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek. 

                             KARTĄ KREDYTOWĄ - poprzez serwis https://www.przelewy24.pl (bezpieczne połączenie SSL 128 bitów).

 •      W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu miesiąca od złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane bez powiadamiania Klienta o zaistniałym fakcie. 


IV. Dostawa towaru

 •      Prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski. 
 •      Wartości opłat wyliczane są automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności. Tabela kosztów dostawy znajduje się na stronie: Wysyłka
 •      W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 •      Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji".
 •      Możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie firmy:
   MIZONO Polska Kinga Jahnz w miejscowości: Książnica 14, 64-700 Czarnków, gm Czarnków.V. Prawo do odstąpienia od umowy

 •      Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 •      Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
 •      Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować MIZONO Polska o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, odpowiednio na adres: MIZONO Polska KINGA JAHNZ, sklep internetowy Ksiąznica 14, 64-700 Czarnków, gm. Czarnków / adres poczty elektronicznej: biuro@mizono.pl). 
 •      Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 •      W przypadku odstąpienia od umowy MIZONO Polska, zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MIZONO Polska), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym MIZONO Polska została poinformowana przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 •      MIZONO Polska może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 •      Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy jego zakupu, należy zwrócić na adres: MIZONO Polska KINGA JAHNZ, Ksiąznica 14
  64-700 Czarnków, gm. Czarnków w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do MIZONO Polska. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (towaru) przed jego upływem.
 •      Kupujący ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru) w przypadku odstąpienia od umowy.
 •      Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
VI. Gwarancja

 •      Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i jeżeli wyraźnie to zaznaczono, objęte są gwarancją producenta.
 •      Wybór sposobu usunięcia wady, w przypadku korzystania z roszczeń z tytułu gwarancji, należy do Martes Sport Sp. z o.o., zgodnie z warunkami gwarancji, 
 •      Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do których wykonania zobowiązany jest Klient we własnym zakresie i na własny koszt, np. konserwacja, montaż etc. 
 •      Gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.
 •      Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi

 

VII. Rękojmia

 •      Niezależnie od uprawnień wynikających z gwaranci, o których mowa w punkcie VI powyżej, Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru.
 •      Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., pozycja 121 z późniejszymi zmianami).

 

VIII. Postanowienia końcowe

 •      Integralną częścią niniejszego regulaminu są również informacje zawarte w zakładce Reklamacje oraz Prawo Odstąpienia.

 

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do towarów zakupionych w Sklepie Internetowym począwszy od dnia 01 czerwiec 2016 roku.